Webshop

 • Gebakspunten
 • Hele taarten
 • Glutenvrij gebak
 • Muffins en Brownies
 • Macarons
 • Bonbons
 • Chocolade
 • Koek zoet en hartig
 • Likeuren
 • Bubbels
 • Geboorte

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden // Elhorst Alkmaar // mei 2020
 
Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op onze diensten. Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst via onze site. Door het gebruik van onze site en het plaatsen van een bestelling via onze site aanvaardt u de algemene voorwaarden.
 Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.

Inhoudsopgave:
Artikel  1 – Definities
Artikel  2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel  3 – Toepasselijkheid
Artikel  4 – Het aanbod
Artikel  5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De Prijs
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Klachtenregeling
Artikel 11 – Geschillen
Artikel 12 – Nietige/vernietigbare bepalingen
Artikel 13 – Wijziging Algemene Voorwaarden
Artikel 14 – Persoonsgegevens
 
Artikel   1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod : het product– en/of dienstenaanbod van Elhorst Alkmaar;
Bestelling : een bestelling van de Consument van het door de Consument geselecteerde aanbod bij Elhorst Alkmaar;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
Levertijd: de tussen de Consument en Ondernemer overeengekomen datum en tijd waarop het Aanbod geleverd c.q. afgehaald zal worden;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Consument en Elhorst Alkmaar met betrekking tot een Bestelling.
 
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Algemene Voorwaarden van Elhorst Alkmaar, gevestigd te Laat 150, 1811 EM Alkmaar. Elhorst Alkmaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37040270 en heeft als BTW-identificatiecode NL002069057B38.
E-mail: info@elhorst-alkmaar.nl
Tel: 072-5113068

Artikel   3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door de Consument geselecteerde  Aanbod van Elhorst Alkmaar en op de tot stand gekomen Overeenkomst tussen Elhorst Alkmaar en de Consument.


Artikel   4 – Het aanbod
Elhorst Alkmaar publiceert het Aanbod op haar website.
Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet. Als een Consument allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met Elhorst Alkmaar voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.


 Artikel   5 – De overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt. Dit doet de Consument door betaling tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via de website, of door betaling bij het afhalen van de bestelling. Tevens komt de Overeenkomst tot stand na het (elektronisch) schriftelijk aanvaarden van de Bestelling door de Ondernemer, welke Bestelling Consument via e-mail heeft gedaan.

2. De Overeenkomst kan slechts door de Ondernemer worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn.

4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de bestelling op zijn eigen of op een ander adres dan dient hij of iemand anders op de overeengekomen Levertijd op het door de Consument aangegeven bezorgadres aanwezig te zijn om de Bestelling in ontvangst te nemen.

5. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van Elhorst Alkmaar zoals in de bevestigingsmail van de Bestelling is weergegeven.


Artikel   6 – Herroepingsrecht
1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument tot 24 uur voor de overeengekomen Levertijd het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. Voor het ontbinden van de overeenkomst dient de Consument contact op te nemen met de Ondernemer.

3. De Ondernemer heeft onder omstandigheden het recht de Bestelling te annuleren. Tot deze omstandigheden behoren onder andere overmacht, indien het aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument onjuiste gegevens heeft opgegeven. Van annulering van een Bestelling wordt de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. De Bestelling wordt bij annulering niet in rekening gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal door de Ondernemer worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door de Consument gebruikt bij de Bestelling. Indien het bedrag door de Ondernemer op een andere wijze zal worden geretourneerd, zal eerst contact met de Consument worden opgenomen.

4. Indien de Consument zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, heeft de Ondernemer het recht toekomstige bestellingen van desbetreffende Consument te weigeren.

 
Artikel 7 – De prijs
1. De prijs van het Aanbod zal door de Ondernemer via de website worden gecommuniceerd.

2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

3. De prijzen van het aanbod variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed op een Bestelling waarvoor de Consument een bevestigingsmail heeft ontvangen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarvan Ondernemer de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt. De Consument heeft de mogelijkheid om de Bestelling, direct nadat Ondernemer de Consument van deze fout op de hoogte heeft gesteld, te annuleren.

 
Artikel 8 – Betaling
1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig het in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens de Ondernemer. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met iDeal ingeval van Bezorging, en via PIN ingeval van het Afhalen van de Bestelling op de afhaallocatie.

Artikel 9 – Overmacht
De Ondernemer is niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van de Ondernemer ligt. Zulke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stroomuitval, uitval van internet, staking, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden.

Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

2. De bij de Ondernemer ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. De Consument dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 
Artikel 11– Geschillen
1. Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten kunnen zowel door de Ondernemer als door de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 12 – Nietige/vernietigbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 13 – Wijziging Algemene Voorwaarden
De Ondernemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door een bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden op de website te plaatsen. De Ondernemer raadt de Consument aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


Artikel 14 – Persoonsgegevens
1. Privacy Statement: Elhorst Alkmaar gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.  Elhorst Alkmaar houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Conform de WBP heeft de Consument het recht alle gegevens die wij over haar hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. De Consument kan zich hiervoor wenden tot info@elhorst-alkmaar.nl